G0API   5760905.0 GB3SCC/B    IO80XS(TR)IO80UU 599      1030z 2022-Dec-02 D I Q G M
F6HTJ   5760804.0 F1ZMF/B    JN24vc:tr:JN12kq 539      1159z 2022-Nov-29 D I Q G M
GW3TKH   5760905.0 GB3SCC/B    io81jn:TR:io80uu -15dBJT    1748z 2022-Nov-28 D I Q G M
GW3TKH   5760905.0 GB3SCC/B    io81jn:TR:io80uu -15dBJT    1044z 2022-Nov-27 D I Q G M
G4ODA   5760890.0 GB3KEU/B    IO93-IO92 57s-RS        0912z 2022-Nov-23 D I Q G M
G3UKV   5760910.0 GB3ZME/B    On ~ freq. today.(Temp. 7deg)  0815z 2022-Nov-23 D I Q G M
G3UKV   5760903.0 GB3OHM/B    IO82RR(RS)IO92AJ 59S      0813z 2022-Nov-23 D I Q G M
G3UKV   5760893.0 GB3KEU/B    IO82RR(RS)IO93NN 52S      0811z 2022-Nov-23 D I Q G M
SM6EHY   5760800.0 SK6UHI     Average strenght.        2146z 2022-Nov-22 D I Q G M
F4CKV   5760917.0 F1ZMH     In/Out in JN16NL        1133z 2022-Nov-20 D I Q G M
F4CKV   5760908.0 F5ZNK     519 in jn16nl          1132z 2022-Nov-20 D I Q G M
F4CKV   5760822.0 F5ZBE     59s in Jn16nl scp jn18     1129z 2022-Nov-20 D I Q G M
F6HTJ   5760804.0 F1ZMF/B    JN24vc:tr:JN12kq 529      0958z 2022-Nov-18 D I Q G M
G0API   5760893.0 GB3KEU/B    IO80XS(TR)IO93NN 539      1053z 2022-Nov-15 D I Q G M
G0API   5760924.0 GB3FNM/B    IO80XS(RS)IO91OF 55s      1014z 2022-Nov-15 D I Q G M
G0API   5760905.0 GB3SCC/B    IO80XS(TR)IO80UU 599      1012z 2022-Nov-15 D I Q G M
G0API   5760907.0 GB3ZME/B    IO80XS(RS)IO82RP 56s      1011z 2022-Nov-15 D I Q G M
G0API   5760906.8 GB3ZME/B    IO80XS(RS)IO82RP 56s      1011z 2022-Nov-15 D I Q G M
G0API   5760902.0 GB3OHM/B    IO80XS(RS)IO92AJ 55s      1010z 2022-Nov-15 D I Q G M
G0API   5760901.4 GB3OHM/B    IO80XS(RS)IO92AJ 55s      1010z 2022-Nov-15 D I Q G M
G3XDY   5760823.0 F5ZBE/B    JO02OB:TR:JN18HN 579      1556z 2022-Nov-13 D I Q G M
G3XDY   5760822.6 F5ZBE/B    JO02OB:TR:JN18HN 579      1556z 2022-Nov-13 D I Q G M
DC8EC   5760100.0 DB0NCO/B    59++              1240z 2022-Nov-12 D I Q G M
F5DQK   5760160.0 F4CKV/P    55 USB+FM (3cm trop juste)   1207z 2022-Nov-12 D I Q G M
F4CKV   5760900.0 HB9G      599++ in Jn16nl         1204z 2022-Nov-12 D I Q G M